ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - กลยุทธการตลาด 7s