แค่เป็นหมอขอกู้ง่ายๆ

สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์

 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เสนอสินเชื่อพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์ เพื่อสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ขยายกิจการทางการแพทย์ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยไม่ต้องมีหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพียงแค่ขอให้แพทย์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ หรือเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพทางการแพทย์ เท่านั้น

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • พิจารณาสำหรับแพทย์ 5 สาขาวิชา: แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร หรือเทคนิคการแพทย์
 • คุณสมบัติผู้กู้อายุ 20 – 60 ปี
 • ระยะเวลาการกู้ 3 - 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR + 3.0% (กรณีทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR + 3.5% (กรณีไม่ทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)
 • ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาว (Term loan)
 • (MRR ปัจจุบัน = 9.05%)

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • แพทย์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจ เพียงมีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพ
 • แพทย์ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันในการขอกู้
 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของแพทย์ และทันตแพทย์)
 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของสัตวแพทย์ เภสัชกร)
 • ระยะเวลาการกู้สูงสุด 10 ปี

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • เพื่อขยายกิจการ หรือธุรกิจทางการแพทย์
 • เพื่อสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเปิดคลีนิกรักษาโรค

  

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของผู้สมัคร
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่แสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจ

ติดต่อ : คุณณัชชารีย์ พงศ์จรรยากุล (เตียง) ผู้จัดการสินเชื่อธุรกิจรายย่อย มือถือ. 085-058-8564