ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบคลินิก , ออกแบบร้านขายยา , ตกแต่งร้านยา - การบริหารจัดการร้านขายยา

รายละเอียดของงาน และ ผู้รับผิดชอบ

1. งานขายหน้าร้าน งานดูแลความสะอาดร้านภายใน/ ภายนอกร้าน

- ผู้ช่วยเภสัชกร งานจัดเรียง/ เติมสินค้า ทำความสะอาดชั้นวางสินค้า

- เภสัชกร/ ผู้ช่วยฯ เตรียมอุปกรณ์ช่วยการขาย - ผู้ช่วยเภสัชกร ปรับเปลี่ยน DISPLAY รายการ PROMOTION

- เภสัชกร/ ผู้ช่วยฯ งานขาย และบริการลูกค้า

- เภสัชกร/ ผู้ช่วยฯ รับ-ทอนเงิน

- แคชเชียร์ (หมุนเวียน) สรุปยอดขายตามเอกสาร

- เภสัชกร/ ผู้ช่วยฯ สรุปยอดเงินรับจากเครื่องเก็บเงิน

- แคชเชียร์ จัดเก็บสินค้า และอุปกรณ์เข้าที่ เตรียมปิดร้าน

- เภสัชกร/ ผู้ช่วยฯ ดูแลความสะอาดก่อนปิดร้าน - ผู้ช่วยเภสัชกร

2. งานจัดการด้านเอกสาร หมวดเอกสารรับ-เข้า ฟ้มเอกสารแจ้งปรับราคาขาย/ ทุน - เจ้าของ/ ผู้จัดการ แฟ้มเอกสารแจ้งรายการ PROMOTION - เจ้าของ/ ผู้จัดการ แฟ้มเอกสารแจ้งสินค้าใหม่นำเข้า LIST - เจ้าของ/ ผู้จัดการ หมวดเอกสารส่งออก แยกเป็น แฟ้ม ORDER สินค้า - เภสัชกร/ ผู้ช่วยฯ แฟ้มสรุปยอดขายประจำเดือนแยกตามหมวดสินค้า - เภสัชกร/ ผู้ช่วยฯ หมวดเอกสารควบคุมการปฏิบัติงาน แฟ้มการจัดตารางการปฏิบัติงานประจำเดือน - เจ้าของ/ ผู้จัดการ แฟ้มการแจ้งอนุมัติการลาของพนักงาน - เจ้าของ/ ผู้จัดการ แฟ้มการแจ้งอนุมัติทำงานล่วงเวลา - เจ้าของ/ ผู้จัดการ แฟ้มรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน - เภสัชกร/ ผู้ช่วยฯ ติดประกาศเอกสารที่ทุกคนควรรับทราบ - เจ้าของ/ ผู้จัดการ ควบคุมการใช้แบบฟอร์มต่างๆ - เจ้าของ/ ผู้จัดการ แบบฟอร์มตารางการปฏิบัติงานประจำเดือน - เจ้าของ/ ผู้จัดการ แบบฟอร์มใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา - เจ้าของ/ ผู้จัดการ แบบฟอร์มใบขออนุมัติลาต่างๆ - เจ้าของ/ ผู้จัดการ แบบฟอร์มรายงานประจำวัน - เจ้าของ/ ผู้จัดการ แบบฟอร์มสรุปยอดขายประจำเดือนแยกตามหมวดสินค้า - เจ้าของ/ ผู้จัดการ แบบฟอร์มสั่งสินค้า - เจ้าของ/ ผู้จัดการ แบบฟอร์มรับคืนสินค้า - เจ้าของ/ ผู้จัดการ แบบฟอร์มนับสต๊อก - เจ้าของ/ ผู้จัดการ รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ

3. งานบริหารสินค้าคงคลัง นับสต๊อกแบบสุ่ม 50-100 รายการ/ วัน - เจ้าของหรือผู้จัดการ นับสต๊อก 100 % (ทั้งร้าน) - เจ้าของหรือผู้จัดการ บันทึกสินค้าเตรียมสั่งซื้อ - เภสัชกร/ ผู้ช่วยฯ ตรียม ORDER สั่งซื้อสินค้า - เภสัชกร/ ผู้ช่วยฯ ตรวจรับสินค้าตาม INVOICE - เภสัชกร/ ผู้ช่วยฯ เตรียมรายการสินค้าคืน และแจ้งเหตุผลก่อนส่งคืน - เภสัชกร/ ผู้ช่วยฯ ปรับปรุงข้อมูลใน STOCK CARD/ COMPUTER - เจ้าของ/ ผู้จัดการ ปรับราคาขาย/ ราคาทุน กรณีมีการเปลี่ยนแปลง - เจ้าของ/ ผู้จัดการ 4. งานบัญชี-การเงิน ทำบัญชีรับ-จ่าย - เจ้าของ/ ผู้จัดการ ทำบัญชี ลูกหนี้-เจ้าหนี้ - เจ้าของ/ ผู้จัดการ ทำบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ซื้อ/ ขาย ยื่นสรรพกร - เจ้าของ/ ผู้จัดการ ทำบัญชีงบดุลกลางปี-ปลายปี - จ้างสำนักงานบัญชี ทำบัญชีการขายยาแสดงสาธารณสุข - เภสัชกร/ ผู้ช่ว