ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบคลินิก , ออกแบบร้านขายยา , ตกแต่งร้านยา - มาตรฐานร้านยา

มาถึงตอนนนี้เราจะพูดถึงมาฐานร้านยากันนะครับ

มาตรฐานร้านยา

1. สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ
2. การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ
3. การบริการเภสัชกรรมที่ดี
4. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม
5. ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม

1. สถานที่ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนบริการ

- มั่นคงแข็งแรง พื้นที่เพียงพอต่อการประกอบกิจกรรม มีอาณาบริเวณแยกจากสถานที่แวดล้อมเป็นสัดส่วน

- มีความสะอาด แสงสว่างเหมาะสม อากาศถ่ายเท มีระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- มีการจัดการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
- มีบริเวณที่จัดเรียงยาที่ต้องปฏิบัติการโดยเภสัชกรเท่านั้น และเป็นที่รับรู้ของผู้รับบริการอย่างชัดเจน
- มีส่วนให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เป็นสัดส่วนและมีป้ายแสดงเห็นเด่นชัด
- มีบริเวณแสดงสื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพ

สถานที่ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนบริการ

1.2 ป้ายสัญลักษณ์

- ป้ายแสดงชื่อ รูปถ่าย เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ เวลาปฏิบัติการของเภสัชกรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ไว้ในที่เปิดเผย
- ป้ายสัญญลักษณ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของใบอนุญาตและประเภทของยา
- ป้าย รับใบสั่งยา แสดงให้เห็นชัดเจนในบริเวณที่ปฏิบัติงานโดยเภสัชกร

1.3 อุปกรณ์

- อุปกรณ์ในการให้บริการสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการติดตามผล เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่วัดส่วนสูง ที่วัดอุณหภูมิร่างกาย เครื่องวัด-

ความดันเลือด เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด ฯลฯ
- ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์โดยเฉพาะ เพียงพอ มีการบันทึกอุณหภูมิสม่ำเสมอ

มาถึงตอนนนี้เราจะพูดถึงมาฐานร้านยากันนะครับ

มาตรฐานร้านยา

1. สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ
2. การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ
3. การบริการเภสัชกรรมที่ดี
4. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม
5. ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม

1. สถานที่ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนบริการ

- มั่นคงแข็งแรง พื้นที่เพียงพอต่อการประกอบกิจกรรม มีอาณาบริเวณแยกจากสถานที่แวดล้อมเป็นสัดส่วน

- มีความสะอาด แสงสว่างเหมาะสม อากาศถ่ายเท มีระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- มีการจัดการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
- มีบริเวณที่จัดเรียงยาที่ต้องปฏิบัติการโดยเภสัชกรเท่านั้น และเป็นที่รับรู้ของผู้รับบริการอย่างชัดเจน
- มีส่วนให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เป็นสัดส่วนและมีป้ายแสดงเห็นเด่นชัด
- มีบริเวณแสดงสื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพ