ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบคลินิก , ออกแบบร้านขายยา , ตกแต่งร้านยา - การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม

มาตรฐานร้านยาอีกเรื่องหนึ่งนั่งก็คือ กฎ ระเบียบปฏิบัติ

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม
- ร้านยาที่ให้บริการจะต้องไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
- จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบรวมถึงการ จัดทำรายงานเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- มียาที่ตรงกับประเภทใบอนุญาต และถูกต้องตามกฎหมาย
- ต้องเก็บใบสั่งยา เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานที่จ่ายเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และทำบัญชีการจ่ายยาตามใบสั่งยา
- จะต้องให้ความเคารพ และเก็บรักษาความลับ ข้อมูลผู้ป่วย โดยจัดระบบป้องกันข้อมูลและรายงานที่เป็นของผู้ป่วย
- ไม่จำหน่ายยาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเภสัชกร ในขณะที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
- จะต้องไม่ประพฤติหรือปฏิบัติการใดๆที่ส่งผลกระทบในทางที่เสื่อมเสียต่อวิชาชีพเภสัชกรรมและวิชาชีพอื่นๆ

การให้บริการและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม
- มีบริการข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสารพิษ ยาเสพติด ทั้งในด้านการป้องกัน บำบัด รักษา รวมทั้งมีส่วนในการรณรงค์ต่อต้านยา

และสารเสพติด
- ร่วมมือกับทางราชการในการแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด
- เป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพของชุมชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรค การรักษา การสร้างเสริมสุขภาพ และ

บทบาทอื่นๆในการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาของชุมชน
- ส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมในชุมชน เช่นการร่วมในโครงการรณรงค์ด้านสุขภาพต่างๆ
- มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน
- จะต้องไม่มีผลิตภัณฑ์ที่บั่นทอนสุขภาพอยู่ในส่วนที่ได้รับอนุญาต เช่นบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น