ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบคลินิก , ออกแบบร้านขายยา , ตกแต่งร้านยา - การบริหารจัดการร้านขายยา

การทำงานทุกอย่าง ถ้าทำอย่างมีระบบ มีขั้นตอน

จะทำให้การตรวจสอบ และการควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากจะต้องทราบถึง FLOW งานแล้ว ยังจะต้องสามารถกระจายหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานแต่ละส่วน ให้กับบุคลากรในร้าน ตามระดับความรู้ความสามารถ ให้เหมาะควรอีกด้วย จึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การกระจายงาน ในร้าน มีปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องในการมอบหมายงาน ให้แต่ละบุคคล อยู่ 3 สิ่งคือ

1. หน้าที่ คือสิ่งที่พึงปฏิบัติตามที่องค์กรมอบหมาย

2. ความรับผิดชอบ คือการยอมรับผิดหรือชอบในงานที่ได้รับการมอบหมาย

3. อำนาจ คือความชอบธรรม ในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบตามสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรนั้น ซึ่งการกำหนดบทบาท การทำงานของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และความสามารถของบุคคลนั้นๆ สำหรับการทำงานในร้านขายยา สามารถกระจายความรับผิดชอบตามลักษณะงานราย ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับ.. 

ตกแต่งภายใน , ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบคลินิก , ออกแบบร้านขายยา , ตกแต่งร้านยา