ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - พ.ร.บ. ยาฉบับใหม่

เป็นประเด็นทุกครั้งสำหรับการแก้ไข พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ฉบับใหม่ กรกฎาคม 2561

การคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ยา นั้นได้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง ประเด็นที่คัดค้านการเปลี่ยนแปลกหลักๆ คือ การนิยามยา เพราะการแบ่งประเภทยาใหม่นี้ เปิดให้คนกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่เภสัชกรสามารถจ่ายยาได้ ซึ่งกลุ่มเภสัชกร เห็นว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

และอีกหนึ่งประเด็นที่ที่มีการคัดค้านนั่นคือคือผู้มีหน้าที่ในการจ่ายยา ที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก พ.ร.บ.เดิม ผู้มีหน้าที่จ่ายยาได้แก่ เภสัชกร แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ แต่ใน พ.ร.บ. ยาใหม่นั้น ได้เพิ่มผู้มีหน้าที่จ่ายยามาจากเดิม ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และ แพทย์แผนไทย

แต่ก็มีความเห็นจากวิชาชีพอื่นๆ เช่นพยาบาลจึงให้เหตุผลว่า สถานการณ์ที่ผ่านมา พยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งบางพื้นที่ไม่มีเภสัชกรประจำ พยาบาลต้องจ่ายยาแทนเภสัชกรอยู่แล้ว ร่าง พ.ร.บ.นี้จึงสอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่า

อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ หากสุดท้ายไม่ได้ก่อประโยชน์ เมื่อประชาชนคัดค้านรัฐก็ต้องฟังเสียง หากประชาชนได้ประโยชน์ก็ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน