ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - กลยุทธการตลาดร้านค้าปลีก